Про тимчасову адміністрацію

Кредиторами банку є юридичні або фізичні особи, які мають документально підтверджені вимоги до банку щодо його майнових зобов'язань.

У випадку прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію неплатоспроможного банку, про що Фонд повідомляє шляхом розміщення на сайті Фонду та опублікування в газеті «Голос України» або «Урядовий кур’єр» відповідного оголошення, вкладники, вклади яких не гарантуються Фондом, вклади яких перевищують 200 тисяч гривень, та інші кредитори неплатоспроможного банку мають право протягом 30 днів з дня опублікування Фондом зазначеного оголошення пред’явити свої кредиторські вимоги.

Кредиторські вимоги заявляються шляхом направлення письмової заяви із наданням копій відповідних документів до Фонду або уповноваженої особи Фонду, якій делеговано Фондом повноваження щодо складання реєстру акцептованих вимог кредиторів, за адресою вказаною в оголошенні.

У заяві необхідно зазначити прізвище ім’я по батькові кредитора, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) (за наявності), дату та підпис особи, місце проживання. Для юридичних осіб – найменування підприємства (установи, організації), організаційно-правову форму власності підприємства (установи, організації), код за ЄДРПОУ, П.І.Б керівника, дату та підпис керівника.

Протягом 90 днів з дня опублікування відомостей про ліквідацію банку Фонд визначає суми заборгованості кожному кредитору та відносить вимоги до певної черги погашення; відхиляє вимоги в разі їх не підтвердження фактичними даними, що містяться у розпорядженні Фонду, та, у разі потреби, заявляє в установленому законодавством порядку заперечення за заявленими до банку вимогами кредиторів;  складає реєстр акцептованих вимог кредиторів відповідно до вимог, встановлених нормативно-правовими актами.

Реєстр акцептованих вимог кредиторів та зміни до нього затверджуються виконавчою дирекцією Фонду. Протягом 20 днів з дня затвердження реєстру акцептованих вимог кредиторів Фонд сповіщає кредиторів про акцептування їх вимог шляхом розміщення повідомлення на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет, на веб-сторінці неплатоспроможного банку, а також у приміщеннях такого банку в доступному для відвідувачів місці.

Задоволення вимог кредиторів банку здійснюється за рахунок коштів, одержаних в результаті реалізації майна банку, у такій черговості:

  • 1) зобов’язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров’ю громадян;
  • 2) грошові вимоги щодо заробітної плати, що виникли із зобов'язань банку перед працівниками до прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку;
  • 3) вимоги Фонду, що виникли у випадках, визначених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», у тому числі покриття витрат Фонду  з надання цільової позики банку;
  • 4) вимоги вкладників – фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб - підприємців), які не є пов’язаними особами банку, у частині, що перевищує суму, виплачену Фондом;
  • 5) вимоги Національного банку України, що виникли в результаті зниження вартості застави, наданої для забезпечення кредитів рефінансування;
  • 6) вимоги фізичнихосіб (у тому числі фізичних осіб - підприємців), якіне є пов’язаними особами банку, платежі яких або платежі на ім'я яких заблоковано;
  • 7) вимоги інших вкладників, які не є пов’язаними особами банку, юридичних осіб – клієнтів банку, які не є пов’язаними особами банку;
  • 8) інші вимоги, крім вимог за субординованим боргом;
  • 9) вимоги кредиторів банку (фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців, а також юридичних осіб), які є пов’язаними особами банку;
  • 10)вимоги за субординованим боргом.

Вимоги кожної наступної черги задовольняються в міру надходження коштів від продажу майна (активів) банку після повного задоволення вимог попередньої черги.

У разі якщо обсяг коштів, одержаних від продажу майна (активів), недостатній для повного задоволення всіх вимог однієї черги, вимоги задовольняються пропорційно до суми вимог, що належать кожному кредитору однієї черги.

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до пункту 6 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 16.07.2015 № 629-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку», яким внесено зміни до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», відшкодування коштів за вкладами фізичних осіб – підприємців здійснюється Фондом незалежно від дня відкриття рахунка починаючи з 1 січня 2017 року щодо банків, віднесених до категорії неплатоспроможних після 1 січня 2017 року.

До 1 січня 2017 року кредиторські вимоги вимоги фізичних осіб - підприємців задовольняються у сьому чергу відповідно до частини першої статті 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» в редакції, що діяла до 12.08.2015р.

Вимоги, які не були включені до реєстру акцептованих вимог кредиторів, задоволенню не підлягають і вважаються погашеними.

Також вважаються погашеними вимоги, якщо майна банку недостатньо для їх задоволення.

Тимчасова адміністрація запроваджується на строк, що не перевищує один місяць. У разі виведення неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, що передбачає продаж банку або передачу активів та зобов’язань до приймаючого чи перехідного банку, тимчасова адміністрація може бути продовжена на строк до одного місяця. У разі виведення неплатоспроможного банку з ринку шляхом ліквідації банку з відшкодуванням з боку Фонду коштів за вкладами фізичних осіб та ліквідація банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини його активів і зобов’язань на користь приймаючого банку, строк тимчасової адміністрації може бути продовжений на п’ять днів з припиненням не пізніше дня отримання рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Інші розділи